VEDTÆGTER FOR
DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING

Vedtaget på Dansk Automat Brancheforenings generalforsamling den 22. november 2008, ændret den 20. november 2015, samt den 17. november 2017, samt 22. november 2019, samt 26. november 2021

NAVN OG HJEMSTED

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING.

Stk. 2. Dansk Automat Brancheforenings hjemsted er den kommune, i hvilken sekretariatet er beliggende, p.t. Fredericia Kommune.

FORMÅL

§ 2.

Stk. 1. Dansk Automat Brancheforenings formål er:

a)    At værne om og varetage de af medlemmernes erhvervsinteresser der knytter sig til spil på gevinstgivende spilleautomater, morskabsautomater og andre automater i henhold til gældende lovgivning.

b)    At arbejde for udvikling af erhvervet.

c)    At fremme medlemmernes konkurrencevilkår og indtjening.

d)    At informere medlemmerne om de love, cirkulærer, bekendtgørelser og domme, der regulerer branchen.

e)    At varetage branchens interesser overfor offentlige myndigheder.

f)     At være branchens talerør overfor offentligheden.

g)    At bistå og rådgive medlemmerne i brancherelaterede spørgsmål.

h)    At varetage branchens interesser overfor beslægtede foreninger og sammenslutninger.

i)      At medvirke til begrænsning af ludomani i forbindelse med automatspil.

MEDLEMSKAB

§ 3.

Stk. 1.  Som medlemmer kan optages personer, virksomheder og selskaber, der driver registret virksomhed med spilleautomater, morskabsautomater og andre automater i henhold til gældende lovgivning.

Stk. 2. Anmodning om optagelse i Dansk Automat Brancheforening sker ved indsendelse af særlig optagelsesbegæring til Dansk Automat Brancheforenings sekretariat.

Stk. 3. Optagelsesbegæringen skal godkendes af Dansk Automat Brancheforenings bestyrelse. Når optagelsesbegæringen er godkendt af Dansk Automat Brancheforenings bestyrelse og kontingent er betalt, modtager ansøgeren skriftlig orientering om indmeldelsen. Såfremt en optagelsesbegæring afvises af Dansk Automat Brancheforenings bestyrelse, kan ansøgeren kræve at afvisningen behandles på den førstkommende generalforsamling.

Medlemmer af Dansk Automat Brancheforening er forpligtede til at følge og overholde ”Adfærdskodeks for spilbranchen” (Socialt ansvarlig markedsføring m.v.). Manglende overholdelse kan efter beslutning truffet i bestyrelsen føre til eksklusion i henhold til Vedtægternes § 16, stk. 2.

Stk. 4. Indgår en personlig drevet virksomhed eller et selskab i en koncern, eller ejer en personlig dreven virksomhed, et selskab eller en person én eller flere andre virksomheder eller selskaber, der alle opfylder kriterierne i stk. 1, kan enhver af disse virksomheder/selskaber, som har eget CVR-nr., anmode om medlemskab.

Stk. 5. Fusionerer et medlem af Dansk Automat Brancheforening med et andet medlem, kan der alene blive tale om ét fremtidigt medlemskab. Ved fusion er det det fortsættende selskab der er medlem.

Stk.6. Fusionerer et medlem af Dansk Automat Brancheforening med et andet selskab der ikke er medlem af Dansk Automat Brancheforening, opretholder det fortsættende selskab medlemskabet, såfremt det var dette selskab, der var medlem af Dansk Automat Brancheforening.

Stk.7. Fusionerer et medlem af Dansk Automat Brancheforening med et andet selskab der ikke er medlem af Dansk Automat Brancheforening, og er det ophørende selskab medlem af Dansk Automat Brancheforening, skal det fortsættende selskab fremsende en optagelsesbegæring som beskrevet i stk. 3, såfremt dette selskab ønsker at være medlem af Dansk Automat Brancheforening.

Stk. 8. Opstår en situation som beskrevet under stk. 5 eller 7 betragtes det pågældende medlem som værende udmeldt, jfr. § 6, stk. 3, med virkning fra det tidspunkt, hvor købet, fusionen, med videre, er gennemført, eller fra det tidspunkt hvor der sker offentliggørelse af købet, fusionen, med videre.

PASSIVE MEDLEMMER

§ 4.

Stk. 1. Forhenværende aktive medlemmer kan optages som passive medlemmer efter bestyrelsens skøn.

Stk. 2. Passive medlemmer kan møde personligt på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret, og kan ikke give møde ved fuldmagt.

ÆRESMEDLEMMER

§ 5.

Stk. 1. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at der udnævnes æresmedlemmer. Som æresmedlemmer kan udnævnes forhenværende medlemmer, som har været formand for Dansk Automat Brancheforening i en længere periode, samt personer, der har ydet en særlig indsats for Dansk Automat Brancheforening.  

Stk. 2. Æresmedlemmer kan møde personligt på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret, og kan ikke give møde ved fuldmagt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 3. Et æresmedlemsskab ophører ved det pågældende medlems død.

UDMELDELSE

§ 6.

Stk. 1. Udmeldelse skal fremsendes skriftligt til Dansk Automat Brancheforenings sekretariat.

Stk. 2. Er anmodning om udmeldelse af Dansk Automat Brancheforening sekretariatet i hænde efter den 1. oktober, hæfter medlemmet for kontingentbetaling for resten af foreningsåret, jfr. dog § 6, stk. 5.

Stk. 3. Ved ophør med drift af registreret virksomhed uanset årsagen hertil ophører medlemskabet med øjeblikkelig virkning.  Allerede indbetalt kontingent for den resterende del af foreningsåret udbetales ikke til det ophørende medlem.

Stk. 4. Ved ophør af medlemskab skal det ophørende medlem straks stoppe al brug af Dansk Automat Brancheforenings logo, samt materialer der indeholder Dansk Automat Brancheforenings navn og henvisning hertil. Det ophørende medlem skal straks udtræde af Dansk Automat Brancheforenings rabat- og medlemsaftaler.

Stk. 5. Hvis der på en generalforsamling vedtages kontingentforhøjelse, kan et medlem, senest 8 dage efter at vedtagelsen af kontingentforhøjelsen har været offentliggjort i referatet fra generalforsamlingen, udmelde sig uden at betale kontingent, ved skriftligt at fremsende en udmeldelse til Dansk Automat Brancheforenings sekretariat.

KONTINGENT

§ 7.

Stk. 1. Medlemskontingentets størrelse for aktive og passive medlemmer fastsættes på Dansk Automat Brancheforenings ordinære generalforsamling, med virkning for det foreningsår hvori den ordinære generalforsamling afholdes. Foreningsåret følger regnskabsåret.

Stk. 2. Kontingent opkræves én gang årligt med forfaldsdato den 10. januar. Bestyrelsen kan dog beslutte, at kontingent opkræves kvartalsvis i 4 lige store dele.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 8.

 

Stk. 1. Dansk Automat Brancheforenings højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Såfremt tidsfristen ikke kan overholdes på grund af nationale eller lokale forsamlingsrestriktioner, kan bestyrelsen vælge at udskyde afholdelsen således at generalforsamlingen afholdes inden 31. januar i det følgende kalenderår, eller alternativt afholde generalforsamlingen virtuelt/online.

Stk. 3. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til generalforsamlingen. Dette skal ske skriftligt og med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4. Med indkaldelsen skal følge dagsorden i overensstemmelse med Dansk Automat Brancheforenings vedtægter.

Stk. 5. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte:

1)    Valg af dirigent.

2)    Bestyrelsens beretning for det foregående år.

3)    Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.

4)    Drøftelse af Dansk Automat Brancheforenings virksomhed i det kommende år.

5)    Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer for det kommende år.

6)    Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

7)    Indkomne forslag.

8)    Valg til bestyrelsen.

9)    Valg af 1. suppleant og 2. suppleant.

10)  Valg af 1 intern revisor.

11)  Eventuelt.

Stk. 6. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober.

Stk. 7. Over det på den ordinære generalforsamling passerede skrives referat, der underskrives af dirigenten og bestyrelsesmedlemmerne.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 9.

Stk. 1. Med 14 dages varsel kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal være skriftlig og med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter, at skriftlig anmodning herom er modtaget fra mindst 10% af Dansk Automat Brancheforenings medlemmer. Med anmodningen om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal følge en redegørelse for de forhold, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3. Over det på en ekstraordinær generalforsamling passerede skrives referat, der underskrives af dirigenten og bestyrelsesmedlemmerne.

AFSTEMNINGER

§ 10.

Stk. 1. Aktive medlemmers stemmer på generalforsamlingen tildeles, jfr. dog stk. 3, ud fra sidste optælling af medlemmets antal aktive spilleautomater – foretages hvert år den 30. september

0 – 80 automater / 2 stemmer

81 – 200 automater / 3 stemmer

201 til 400 automater / 6 stemmer

401 til 1500 automater / 10 stemmer

Medlemmer med over 1500 automater / 30 stemmer

Stk. 2. Ethvert medlem er berettiget til at forlange skriftlig afstemning.

Stk. 3. Medlemmer der er i restance med kontingent på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4. Et aktivt medlem, der er forhindret i at give møde, kan give fuldmagt til et andet aktivt medlem til at stemme for sig på generalforsamlingen. Et aktivt medlem kan kun besidde én (1) fuldmagt.

BESLUTNINGSDYGTIGHED

§ 11.

Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmer, jfr. dog stk. 3.

Stk. 2. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, jfr. dog stk. 3.

Stk. 3. Til vedtagelse af vedtægts- og formålsændringer, samt lignende usædvanlige dispositioner som eksempelvis, men ikke udtømmende, køb og salg af fast ejendom, pantsætning af Dansk Automat Brancheforenings aktiver samt afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer kan stemme for den pågældende disposition.

VALG AF BESTYRELSE

§ 12.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige kalenderår er 3 personer på valg, mens der i ulige kalenderår er 2 personer på valg. Genvalg kan finde sted. Som bestyrelsesmedlemmer kan også vælges personer, der ikke er medlemmer af Dansk Automat Brancheforening.

Stk. 2. På generalforsamlingen vælges endvidere blandt Dansk Automat Brancheforenings medlemmer en 1. suppleant og en 2. suppleant. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen, jfr. dog stk. 3. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder først 1. suppleanten og herefter 2. suppleanten. En indtrådt suppleant forbliver i bestyrelsen indtil det bestyrelsesmedlem, der har forfald, er tilbage. En indtrådt suppleant kan maksimalt forblive siddende i den resterende periode som det bestyrelsesmedlem suppleanten afløser har tilbage i henhold til stk. 1.

Stk. 4. Der kan kun vælges eller sidde ét bestyrelsesmedlem eller én suppleant fra hvert medlem. Opstår der en situation som beskrevet i § 3, stk. 5 – 7, må bestyrelsesmedlemmet fra det selskab eller den virksomhed, der ikke opretholder medlemskabet af Dansk Automat Brancheforening, træde tilbage senest på det tidspunkt hvor medlemskabet for dennes virksomhed eller selskab ophører.

Stk. 5. Der kan kun vælges eller sidde ét bestyrelsesmedlem eller én suppleant fra hver koncern. Opstår der en situation som beskrevet i § 3, stk. 4, hvor et medlem, repræsenteret med et bestyrelsesmedlem, opnår bestemmende indflydelse over et andet medlem, som tilsvarende er repræsenteret i bestyrelsen, kan der kun sidde ét bestyrelsesmedlem eller én suppleant fra den pågældende koncern.

BESTYRELSENS VIRKE

§ 13.

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand, næstformand samt ekstern revisor.

Stk. 2. Dansk Automat Brancheforenings daglige leder har ret til at deltage i ethvert bestyrelsesmøde og indkaldes samtidig med bestyrelsen.

Stk. 3. Alle forslag som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal forinden være sat på dagsordenen. Alle beslutninger føres til referat, der godkendes på det førstkommende efterfølgende ordinære bestyrelsesmøde. Væsentlige indvendinger mod et referat meddeles straks skriftligt efter referatets modtagelse.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Kun formanden og den daglige leder kan udtale sig offentligt vedrørende Dansk Automat Brancheforenings forhold.

Stk. 7. Bestyrelsen har overfor generalforsamlingen ansvaret for Dansk Automat Brancheforenings virksomhed og bestyrelsen skal udarbejde og fremlægge budget til godkendelse på den årlige generalforsamling.

Stk. 8. Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder.

Stk. 9. Bestyrelsen bør holde sig orienteret i alle spørgsmål, der vedrører erhvervets interesser.

ADMINISTRATION

§ 14.

Stk. 1. Dansk Automat Brancheforenings administration forestås af den daglige leder, som under ansvar overfor bestyrelsen har den daglige ledelse af den samlede virksomhed, og som tilligemed varetager Dansk Automat Brancheforenings personaleadministration.

TEGNINGSRET

§ 15.

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Ved indgåelse af forpligtelser af videregående art, som eksempelvis men ikke udtømmende, optagelse af mindre lån, placering af Dansk Automat Brancheforenings opsparede overskud, med videre, tegnes Dansk Automat Brancheforening ved formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 3. Ved økonomiske dispositioner der vedrører den daglige drift tegnes Dansk Automat Brancheforening af den daglige leder.

EKSKLUSION

§ 16.

Stk. 1. Et medlem der ikke inden 10 dage fra modtagelse af skriftlig påmindelse om manglende betaling, indbetaler forfaldent medlemskontingent, eller andet dokumenteret tilsvar, kan uden yderligere varsel ekskluderes fra Dansk Automat Brancheforening.

Stk. 2. Et medlem der ikke overholder Dansk Automat Brancheforenings vedtægter, eller på anden måde modarbejder Dansk Automat Brancheforenings formål og beslutninger, kan, 10 dage efter modtagelse af skriftlig og begrundet advarsel fra Dansk Automat Brancheforenings bestyrelse, ekskluderes fra Dansk Automat Brancheforening, såfremt medlemmet ikke retter for sig.

Stk. 3. Eksklusion af et medlem skal altid ske skriftligt.

Stk. 4. Et ekskluderet medlem kan kræve afgørelsen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling, som herefter, blandt de øvrige medlemmer, træffer den endelige afgørelse med simpelt stemmeflertal. Indbringelse af en eksklusion på den førstkommende ordinære generalforsamling har ikke opsættende virkning.

TVISTLØSNING

§ 17.

Stk. 1. Uoverensstemmelser mellem Dansk Automat Brancheforening på den ene side og et eller flere af Dansk Automat Brancheforenings medlemmer på den anden side, eller uoverensstemmelser mellem to af Dansk Automat Brancheforenings medlemmer indbyrdes, hvis afgørelse beror på anvendelsen eller fortolkningen af disse vedtægter, skal søges afgjort ved forhandling. Dansk Automat Brancheforening kan dog inddrive pligtige medlemsydelser og restancer som retslig inkasso ved indbringelse for de ordinære domstole.

Stk 2. Hver part kan under sådanne forhandlinger kræve at tvisten undergives mediation (mægling).

Stk. 3. Hvis ikke parterne inden 14 dage efter at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Foreningen af Mediatoradvokater, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en advokatmediator i forslag.

Stk. 4.  Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Foreningen af Mediatoradvokater og reglerne om god advokatskik.

Stk. 5. Hvis tvisten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at indbringe tvisten for de ordinære domstole. I så fald er retten på det sted hvor Dansk Automat Brancheforening har sit sekretariat rette værneting.

REGNSKAB OG REVISION

§ 18.

Stk. 1. Dansk Automat Brancheforenings regnskabsår er fra 1/10 – 30/9.

Stk. 2. Dansk Automat Brancheforenings årsrapport revideres af 2 interne revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at der afgår en revisor hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Årsrapport fra det foregående regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår skal udarbejdes så betids at årsrapport og budget kan fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling i henhold til § 8.

OPLØSNING

§ 19.

Stk. 1. Beslutning om Dansk Automat Brancheforenings opløsning træffes, når 2/3 af Dansk Automat Brancheforenings stemmeberettigede medlemmer er mødt på en generalforsamling og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt frem afholdes en ny generalforsamling, hvor afgørelse om opløsning kan træffes, såfremt et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

Stk. 3. Dansk Automat Brancheforenings formue skal anvendes til formål, der fastsættes af den generalforsamling, der først behandler spørgsmålet om Dansk Automat Brancheforenings opløsning.

§ 20.

Foranstående vedtægter træder i kraft omgående efter vedtagelsen.

Således vedtaget på Dansk Automat Brancheforenings ordinære generalforsamling den 22. november 2019

Tiltrådt af bestyrelsen:

Fredericia, den 17. december 2019

Gunnar Sørensen, Claus Sundenæs, Stig Hansen, Peter Hansen, Alan Varneskov